شعر


از والت ویتمن  ترجمه سیروس پرهام
______
سرودها بپراکنید
اینجا همه انزوا و خاموشی است, سرودهای شب
سرودهای عشق مهجور. سرودهای مرگ.
سرودهایی که در پرتوی وامانده ی زرد میرنده طنین افکن است
در پرتو آن ماه که چیزی نمانده به دریا فرو افتد.
ای سرودهای بی پروای نومید.

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها